Girardi, punto stampa 28 maggio

Girardi, punto stampa 28 maggio