Discarica Cà Filissine

Discarica di Pescantina, relazione di Arpav: aumenta l'inquinamento