Cottini, Foroni, Montagna, Olioso con presidente e vice di Vico Badio
Cottini, Foroni, Montagna, Olioso con presidente e vice di Vico Badio